Általános Szerződési Feltételek

1. Fogalmak

"Társaság” az Oktal Pharma Kft. (székhelye:1112 Budapest, Balatoni út 2/a (Budapest One irodaház, I. em.); cégjegyzékszám: Cg. 01-09-302456). 

"Szerződés" a Társaság által elfogadott Megrendelés, amely ezeket az Általános szerződési feltételeket is tartalmazza.

"Megrendelő" az a társaság, cég vagy szervezet, amelynek a Megrendelését a Társaság elfogadja.

"Áruk" a Megrendelésben meghatározott azon áruk, amelyek szállítását a Társaság összhangban a jelen általános szerződési feltételekkel elvégzi.

"Megrendelés" az a dokumentum, amelyet a Megrendelő állított össze az Áruk megrendelése céljából.

1.1. Bármely jogszabályra történő hivatkozás a jogszabályok mindenkor hatályos változatára utal, figyelembe véve azok bármely módosítását, kiegészítését, alkalmazását vagy újbóli hatálybalépését, és magában foglalja az ezen jogszabályok alapján hozott mindenkor hatályban lévő bármely alacsonyabb rendű jogszabályokat.

1.2. Amennyiben ezen Szerződés valamely rendelkezése tételek felsorolásáról rendelkezik úgy, hogy az „ideértve”, „egyebek mellett” vagy „magában foglal” kifejezéseket használja, akkor ebben az esetben a felsorolás nem minősül kizárólagos felsorolásnak.

2. A jelen általános szerződési feltételek más szerződés részévé válása

2.1. A jelen általános szerződési feltételek irányadóak a Szerződésre bármilyen más szerződési feltételek kizárása mellett, ideértve a Megrendelő által bármilyen megrendelés (ideértve a Megrendelést), visszaigazolás vagy hasonló dokumentum vagy levelezés alapján alkalmazni kívánt bármely szerződési feltételt.

2.2. A jelen általános szerződési feltételektől érvényesen eltérni kizárólag írásban, a Társaság meghatalmazott képviselőjének beleegyezésével lehet.

2.3. A jelen Szerződés alkotja a Társaság és a Megrendelő között az Áruk tekintetében létrejött teljes megállapodást és hatályon kívül helyez a felek közötti minden korábbi megállapodást vagy egyezséget. A Megrendelő kijelenti, hogy nem hagyatkozott a Szerződésben kifejezetten nem foglalt olyan kijelentésre vagy állításra, amelyet a Megrendelő irányába a Társaság, annak munkavállalója vagy megbízottja szóban vagy írásban tett.

3. Megrendelés

3.1. Minden egyes Megrendelés (függetlenül attól, hogy e-mailben vagy elektronikus megrendelő rendszeren keresztül adták le) a Megrendelőnek az Áruk jelen általános szerződési feltételek szerint történő megvásárlására tett ajánlatának minősül. A Társaság bármely Megrendelést kizárólag saját belátása szerint fogad el vagy utasít vissza.

3.2. A Megrendelésben foglalt adatok pontosságáért a Megrendelő tartozik felelősséggel (ideértve a megrendelt Áruk leírását  és mennyiségét).

         3.3. Diagnosztikai Kontaktlencsék, Ingyenes Áruk

3.3.1. A Társaság Diagnosztikai Kontaktlencséket abból a célból biztosítja a Megrendelőnek, hogy a Megrendelő a páciensek számára új segédeszközök használatát biztosítsa, illetve, hogy a páciensek megismerkedjenek az Áruval. A jelen általános szerződési feltételek az adott Diagnosztikai Kontaktlencsékre és az Ingyenes Árukra is – amennyiben relevánsak – megfelelően alkalmazandóak. A Társaság nem biztosít Diagnosztikai Kontaktlencséket azoknak a Megrendelőknek, akik azt harmadik fél részére továbbértékesítés céljából rendelik meg Társaságtól. 

4. Vételár és fizetés

4.1. Tekintettel a 4.5 pontra, valamint a Társaság eltérő írásos rendelkezése hiányában az Áruk vételára az árjegyzékben szereplő ár, amely a Megrendelésnek a Társaság általi átvétele napján érvényes. Tekintettel a 4.5 pontra, a Társaság fenntartja az időnkénti árváltoztatás jogát, amelyről köteles a Megrendelőt legalább harminc nappal az árváltoztatás előtt előre értesíteni írásos értesítőben. 

4.2. A rendes szállítás a 6.1. pontban foglaltakkal összhangban történik. Ha a Megrendelő más időpontra kéri a szállítást, akkor köteles a Társaság Ügyfélszolgálatával egyeztetni. A szállítási határidő attól is függ, hogy a Megrendelés Társaság általi elfogadásának időpontjában az Áruk készleten vannak-e.

4.3. A vételár az ÁFA-t, valamint bármely egyéb vonatkozó adót és illetéket nem tartalmazza. Ezeket a díjakat a Megrendelő külön köteles megfizetni.

4.4. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő értesítése után az Áruk vételárát szállítás előtt megemelje úgy, hogy az tükrözze a Társaságtól független bármely tényező miatt bekövetkezett költségnövekedést.

4.5. A Megrendelő köteles kifizetni a számlát az azon feltüntetett időpontig ("Esedékesség Időpontja“). 

4.6. Ha a Megrendelő nem teljesíti a fizetést az Esedékesség Időpontjáig, a Társaság jogosult a meg nem fizetett összeg után a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

4.7. A Megrendelőnek nem áll jogában semmilyen körülmények között, illetve semmilyen okból kifolyólag levonni vagy megtartani egy bizonyos összeget a vételárból, beszámítás vagy egyéb jogcímen.   

4.8. A Szerződés alapján minden fizetés, amely a Társaságot megilleti, a Szerződés lejártakor azonnal esedékessé válik, egyéb rendelkezésre való tekintet nélkül. 

5. Áruk

5.1. Az Áruk mennyiségét és leírását a Megrendelés tartalmazza

5.2. Az Árukat a Társaság által elfogadott Megrendelésben foglaltakkal összhangban szükséges leszállítani. A Társaság időnként az Áruk specifikációjában módosításokat fog végezni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a specifikáció megfeleljen a vonatkozó biztonsági vagy jogszabályi előírásoknak, vagy amelyek nagyobb mértékben nem érintik az Áruk minőségét vagy rendeltetésüket.

5.3. A Megrendelőnek nincs jogába harmadik személyeknek eladni a Diagnosztikai Kontaklencséket (többek között a Megrendelő bármelyik megrendelőjének), illetve nem használhatja fel őket csereáruként bármely megvásárolt Áru helyett.

6. Szállítás

6.1. Összhangban a 4.4 és 6.2 pontokkal (kivételek a Diagnosztikai Kontaktlencsék), az Árukat a Megrendelésben meghatározott címre szükséges leszállítani, amely előzőleg sikeresen került rögzítésre a Társaságban, a Megrendelés Társaság általi elfogadását követően, a raktáron lévő Áruk esetében három munkanapon belül, a raktáron nem lévő áruk esetében pedig négy héten belül. 

6.2. A Társaság fenntartja a magának a jogot bármelyik Áru szállításának visszatartására, amennyiben a Megrendelővel kötött bármilyen szerződés alapján, bármely összegre vonatkozóan fizetési késedelem keletkezik a Társasággal szemben, vagy ha a Társaság megítélése szerint a Megrendelő pénzügyi helyzete bármilyen okból kifolyólag kedvezőtlenné válik.  

6.3. Társaság mindent megtesz az Áruk 6.1. pontban meghatározott határidőn belül történő leszállítása érdekében. Amennyiben a Társaság a Megrendelő értesítésére vonatkozó kötelességének eleget tesz, akkor a Társaságot semminemű kárért vagy veszteségért nem terheli felelősség.

6.4. A Társaság az Árukat részletekben is szállíthatja vagy olyan módon, amelyet megfelelőnek ítél, a szállításokat össze is vonhatja egy szállításba. A Társaság megtesz minden tőle telhetőt a szállítási költségek és az idő optimalizálása érdekében, azonban azokért nem vállal garanciát. Ebben az esetben minden egyes részszállításra, összhangban a Szerződéssel, ki kell adni a számlát és ki kell azt fizetni. Minden egyes részszállítás egy külön Szerződésnek tekintendő, ezért elállás az egyes Szerződésektől, amelyek a részszállításokra vonatkoznak, nem teszi lehetővé a Megrendelő számára, hogy elálljon bármely másik Szerződéstől vagy részszállítástól.

6.5. A Megrendelő köteles haladéktalanul gondoskodni az Áruk átvételéről az erre a célra javasolt időpontban (beleértve a megfelelő szállítólevél aláírását is). Amennyiben a Megrendelő bármilyen okból kifolyólag nem veszi át az Árukat vagy ha késedelmet okoz, és későbbi időpontban kéri a szállítást:

6.5.1. az Áruk leszállítottnak minősülnek;

6.5.2. a kár keletkezéséért a Megrendelő felel; és

6.5.3. a Társaságnak jogában áll a tényleges szállítási időpontig az Árukat raktározni vagy raktározásra átadni.

6.6. A Megrendelő köteles saját telephelyén megfelelő biztonságos létesítményeket és eljárásokat biztosítani az Áruk szállítása és raktározása céljából.

6.7. A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Társaság Ügyfélszolgálatát ha az Árukat a szállítás esedékes dátumától számított hét napon belül nem kapta meg.

Az Áruk átvétele

6.8. Tekintettel a 6.9 pontban foglaltakra, amennyiben az Áruk átvételétől számítva eltelt nyolc nap, abban az esetben az Áruk a Megrendelő által elfogadottnak tekinthetőek. Ezen időpont után a Megrendelő nem reklamálhat a Szerződés feltételeinek nem megfelelő Árukra vonatkozóan, az Árukra vonatkozólag a Társaságot már nem terheli felelősség a Megrendelő felé. 

6.9. Tekintettel a rendelkezésekre, amelyeket a 6.10 pont tartalmaz, a Megrendelő az átvételtől számított nyolc napon belül köteles értesíteni a Társaság Ügyfélszolgálatát minden esetleges hibáról, hiányosságról vagy eltérésről, az Árukat pedig köteles a raktárban tárolni, hogy a Társaság kivizsgálhassa az esetet.

Visszáru

6.10. Tekintet nélkül a 6.8 és a 6.9 pontokban foglalt rendelkezésekre a Megrendelőnek a Szerződés alapján jogában áll az Árukat visszaküldeni a következő feltételek szerint:

6.10.1. A visszáruzás kizárólag az Áru(k) Megrendelő által történő kézhez vételétől, azaz az adott Áru(k)ra vonatkozó számla kiállításának dátumától számított 1 (egy) hónapon belül lehetséges.

6.10.2. A visszáruzás kizárólag a Társaság meghatalmazott képviselőjének előzetes jováhagyásával lehetséges.

6.10.3. Minden visszárut az eredeti, zárt csomagolásában, címkék, matricák és jelölések nélkül kell visszaküldeni, illetve a csomagoláson nem szabad változtatásokat végezni.

6.10.4. Minden visszárunak legalább tizenhárom hónapos lejárati idővel kell rendelkeznie.

6.10.5. Visszárut visszaküldeni a webshopon https://visionshop.oktal-pharma.hu/ophecommerce/returnform/ található Visszáru kísérő lap hiánytalan kitöltését követően, vagy az Áru(k)ra vonatkozó számla másolatának mellékletével lehetséges. A számla kiállításának dátuma és a Visszáru kísérő lap kitöltése között maximum egy hónap telhet el.

6.10.6. A visszáruval kapcsolatban keletkező szállítási költségek és biztosítási költség a Megrendelőt terhelik, kivétel ha visszáruzás a Társaság hibájából történik. Az Árukhoz fűződő kárveszély a visszáru Társaság általi átvételéig a Megrendelőt terheli.

6.10.7. Társaság azon Áru(ka)t, melye(ke)t promócióban résztvevő Megrendelő az egyes promóciók érvényességi ideje alatt rendelt, nem köteles jóváírni. 

6.10.8. A Társaság nem fogad el visszáruként Diagnosztikai Kontaktlencséket. 

Áruk visszahívása

6.11. Abban az esetben, ha a Társaság az Árukat visszahívja, a Megrendelő köteles az Áruk hollétéről minél több információt adni a Társaságnak, illetve az Áruk visszahívásának folyamata közben kötelessége együttműködni a Társasággal.

Áruk minősége miatti visszáru

6.12. Amennyiben a Megrendelő az Áru minőségével kapcsolatban tapasztal rendellenességet, jelzi ezt a Társaság felé, valamint visszaküldi a problematikus Árut a Társaság részére és a Társaság kivizsgálást követően meg tudja erősíteni, hogy az Áru minőségbeli problémákat mutat, az Áru jóváírásra és/vagy cserére kerül.

7. Tulajdonjog és kárveszély

7.1 Az esetleges kárért, amely a szállítás közben keletkezett a Társaságot terheli a felelősség, kivéve abban az esetben, ha a szerződő felek arról állapodtak meg, hogy az Áruk a Társaság telephelyén kerülnek átvételre. Ebben az esetben a kárveszélyért való felelősség abban a pillanatban száll át a Megrendelőre, amikor a Társaság úgy ítéli meg, hogy az Áruk készen állnak a szállításra.

7.2. A Társaság tulajdonjoga fennáll amíg:

7.2.1.  a Megrendelő a vételárat nem fizette ki teljes egészében; és

7.2.2.   ha a Megrendőlenek a Társaság felé van még valamilyen fennálló tartozása.

7.3. Amíg a tulajdonjog az Áruk felett a 7.2 pont szerint nem szállt át a Megrendelőre, a Megrendelő köteles:

7.3.1.  az Árukat a Társaság nevében a felelős őrzés szabályai szerint őrizni;

7.3.2.   őrizni az Árukat elkülönítve a többi árutól, és megjelölni őket olyan módon, hogy megállapítható legyen, hogy a Társaság tulajdonában vannak; és

7.3.3.   őrizni az Árukat megfelelő állapotban és biztosítani  őket a Társaság nevében a vételár összegében.

7.4. A Megrendelő az Árukat az általa meghatározott áron értékesítheti, illetve felhasználhatja őket saját üzleti tevékenysége körében. Minden ilyen értékesítés a Társaság tulajdonának a Megrendelő általi értékesítését vagy felhasználását jelenti, amely során a Megrendelővel   képviseleti szerződés kerül megkötésre. Amíg az Árukra vonatkozó tulajdonjog nem száll át a Társaságról a Megrendelőre, a Megrendelő köteles minden bevételt, amely az Áruk értékesítéséből vagy más tevékenységből ered - az Áruk vételárának értékéig - elkülönítve őrizni és nem használhatja fel befizetések céljából olyan számlákra, amelyeken nem látszik a hiteltartozás. Az ilyen bevételt mindig olyan pénzeszköznek lehet tekinteni, amely a Társaság tulajdonát képezi.

7.5. Amíg még nem történt meg az Áruk felett a tulajdonjog átvitele, és abban az esetben, ha a Megrendelő ellen:  

7.6. Csődeljárás indult vagy megszületett a döntés a végelszámolásról, vagy a vagyonára vonatkozóan  csődbiztost, felszámolót jelöltek ki; vagy

7.6.1.  nem teljesítette a fizetési kötelességét ezen általános szerződési feltételek szerint; a Megrendelő köteles visszaszolgáltatni azokat az Árukat, amelyeket még nem értékesített. Amennyiben a Megrendelő ezt a kötelességét nem teljesíti, a Társaságnak jogában áll  belépni a telephelyre, amelyet a Megrendelő raktárként használ.

7.7. A Megrendelőnek nem áll jogában zálogként használni az Árukat, amelyek a Társaság tulajdonát képezik, illetve nem használhatja fel azt esedékes kötelezettségeinek fedezeteként. Amennyiben a Megrendelő az említettekkel kapcsolatban ellenkezően cselekszik, Megrendelő minden kötelezettsége a Társaság felé haladéktalanul esedékessé válik .

7.8. Amennyiben bármely okból kifolyólag ez a Szerződés érvényét veszti, a Társaság 7. pontban említett jogai továbbra is érvényben maradnak.

8. Szavatosság és felelősség

8.1. A Társaság nem felel a kárért, amely tűz vagy szerencsétlenség, szándékos kártevés, gondatlanság, szabálytalan munkavégzés, a Társaság utasításainak megszegése, vagy az Áruk nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. A Megrendelő köteles saját vevőit vagy az Áruk potenciális felhasználóit megismertetni az előírásokkal, amelyek az Áruk   használatára vonatkoznak.

8.2. A Megrendelő köteles a Társaságnak megtéríteni a kárt olyan veszteségek miatt, amelyek összefüggésben vannak olyan követelésekkel, amelyek a következő okokból erednek:

8.2.1.  a Megrendelő használja az Árukat és közben nem tartja be a törvényt és a jogszabályokat, amelyek a kontaktlencsék értékesítésére és receptre való kiadásukra vonatkoznak; vagy

8.2.2.  a Megrendelő egy harmadik fél szellemi alkotásaira vonatkozó jogokat, szerzői jogokat vagy tulajdonjogokat  sértett meg.

8.3. A Társaságot a Megrendelővel szemben nem terheli felelősség a közvetett kárért vagy következménykárért, amely a Szerződésből ered, vagy a Szerződéshez fűződik (közvetett nyereségkiesés, funkció elvesztése, veszteségek a termelésben, az üzleti tevékenység folytatásában keletkezett megakadás, üzleti alkalom elvesztése, bevétel csökkenése, vagy hírnévrontás).

8.4. Amennyiben a Társaság a jelen általános szerződési feltételek szerint tudomást szerez az Árukra vonatkozó érvényes igényről, a Társaságnak jogában áll az Árukat kijavítani vagy kicserélni (vagy azok részeit), ha pedig azok javítása vagy cseréje nem lehetséges, akkor a Megrendelőnek az Áruk vételárát (vagy annak megfelelő részét) visszafizetni.

8.5. A Társaság felelőssége, amely a szerződési kötelezettségekből ered vagy azokhoz kapcsolódik, nem haladja meg a leszállított Áruk értékét.

8.6. A jelen szerződés rendelkezései nem zárják ki vagy nem korlátozzák a Társásaság felelősségét a szerződésszegésért, amelyet szándékos, vagy súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okoztak, továbbá amelyet az életet, testi épséget és egészséget megkárosító cselekedettel okoztak.

8.7. A jelen pontban foglalt felelősségkorlátozás az iparág gyakorlatával összhangban, és azzal a feltétellel valósul meg, hogy a Szerződés alapján minden fizetési kötelezettség teljesítése megtörtént. A felelősségkorlátozás a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 314. § (2) bekezdésén alapszik.

9. Vis maior

9.1. A Társaság nem felelős a jelen általános szerződési feltételekből eredő kötelességeinek és/vagy az Árukkal kapcsolatos kötelességeinek nem teljesítése esetén, ha ezt olyan esemény okozta, amelyet ésszerűen nem lehet megakadályozni, ideértve a természeti katasztrófákat, háborút, fegyveres összetűzéseket, terrorizmust, lázadásokat, sztrájkot, munkabeszüntetést (ideértve a Társaság dolgozói által okozott munkabeszüntetést), tűzvészt, árvizet, bármilyen természeti csapást, a Társaság beszállítóinál vagy alvállalkozóinál jelentkező meghiúsulást, munkaerő-, vagy anyagbeszerzési nehézséget és bármilyen gépezet meghibásodását.  

9.2. Amennyiben az ilyen esemény több mint egy hónapig eltart, a Társaságnak jogában áll további felelősség nélkül a Szerződést felmondani.

10. Engedményezés

10.1. A Társaságnak jogában áll a Szerződést vagy annak egy részét egy másik társaságra, cégre vagy szervezetre engedményezni.

10.2. A Megrendelőnek nem áll jogában a Szerződést vagy annak egy részét engedményezni egy harmadik személyre a Társaság előzetes írásos jóváhagyása nélkül (amely indokolatlanul nem tagadható meg vagy késleltethető).

11. Export

11.1. A Megrendelő a szerződésben meghatározott területen kívül lévő vevők számára nem szállíthat Árukat. A „Szerződéses területbe" beletartozik az Európai Unió, az EFTA tagállamai, Svájc és minden ország, amely az Európai Unióval szabadkereskedelmi megállapodást kötött.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Társaság a Megrendelővel való együttműködés érdekében és közvetlen üzletkötések céljából rögzíti az ügyfelek adatait, akik az ún. vevő adatlapon hozzájárultak adataik kezeléséhez. A nyilvántartásban kizárólag az ügyfél által adott adatok kerülnek felhasználásra. Az adatok a Társaság hivatalos helyiségeiben kerülnek tárolásra, papíron és elektronikus formában. A Társaság az adatlapon lévő adatokat abban az esetben fogja használni, ha a Megrendelő azok felhasználását az adatlap kitöltésével és aláírásával jóváhagyta. Az adatok tárolása 50 évig, illetve a Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig tart.  A Megrendelőnek jogában áll megtagadni vagy megtiltani a nevek és címek adatainak szerepeltetését az üzletszerzési listán, közvetlen üzletszerzésre történő felhasználását, illetve azok átadását harmadik személynek. A Megrendelőnek jogában áll kérelmezni az adatfeldolgozó listákon szereplő személyi adatai használatának megszüntetését. A Társaság írásos formában fogja értesíteni a Megrendelőt a kérelme teljesítéséről. A Megrendelő kérheti a Társaságtól, hogy küldje meg számára az értesítést a feldolgozott adatokról, illetve kérheti azok helyesbítését. A Megrendelőnek jogában áll a további együttműködést megtagadni. A Társaság nyilvántartást vezet (tilalmi listát) a személyekről, akik kérték az adataik feldolgozásának megszüntetését, vagy ahhoz nem adták jóváhagyasukat.

12.2. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint a www.acuvue.hu honlapon, az Árukat, az ACUVUE® kontaktlencséket forgalmazó kiemelt partnerek között, az ACUVUE® védjegy alatt a Megrendelő/a Megrendelő által üzemeltett optika nevét és címét megjelenítse.

12.3. A jelen Szerződéshez fűződő minden megállapodást írásos formában kell rögzíteni és személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, faxon vagy e-mailben kell kézbesíteni. A szerződő fél postai címe a székhelye címe, kirendeltsége, vagy egyéb címe, amelyről a feladó a meghatározott időben értesítést kapott, összhangban a jelen Szerződés rendelkezéseivel. A fax száma vagy az e-mail cím az az elérhetőség, amelyről a feladó egy meghatározott időben értesítést kapott, összhangban a jelen Szerződés rendelkezéseivel.  Ha nincsen bizonyíték arra vonatkozólag, hogy az előzőleg elküldött küldemény átvétele megtörtént, az kézbesítettnek tekintendő:

12.3.1.   elsőbbségi levélként történő postázás esetén a postázást követő két munkanapon belül; vagy

12.3.2.   személyes átadás esetén az adott címen történő kézbesítéskor; vagy

12.3.3.    e-mailben történő továbbítás esetén a továbbítás időpontjában.

12.4. Mindkét szerződő fél, dolgozói és meghatalmazott személyei kötelesek a Szerződéshez fűződő minden információt, anyagot vagy dokumentumot, amelyek a másik félre, annak alkalmazottaira vagy üzleti tevékenységére vonatkoznak, titokként megőrizni, kivéve azokban az esetekben, amikor azok felfedésére a törvény kötelezi őket. Ha bármilyen okból kifolyólag a jelen Szerződés megszűnik a Társaság 12.5 pontban foglalt kötelezettsége továbbra is érvényben marad.

12.5. Egyik fél dolgozói vagy meghatalmazott személyei sem kínálhatnak vagy vehetnek át ajándékokat vagy bármilyen fajta ellenszolgáltatást harmadik személyeknek, hogy azok valamit megtegyenek az érdekükben, vagy, hogy ne tegyen meg valamit, amit meg kellene tenniük az új szerződéssel vagy szerződéskötéssel kapcsolatban a másik féllel.

12.6. Minden jog és jogorvoslat, amelyre ezeknek az általános szerződési feltételeknek alapján a Társaságnak joga van, nem szegi, illetve nem korlátozza egyetlen másik jogát vagy jogorvoslatát sem.

12.7. A Szerződés megszűnése esetén minden kifejezetten érvényben maradóként megjelölt kötelezettség a szerződés megszűnése után is hatályos marad azokkal a rendelkezésekkel együtt, amelyek hatálya a Szerződésből ered vagy szükségesek a Szerződés értelmezéséhez vagy érvényesítéséhez.

12.8. Azoknak a személyeknek, akik nem tartoznak a szerződő felekhez nem áll jogában részt venni a Szerződés elkészítésében.

12.9. Amennyiben megállapításra kerül a Szerződés bármely rendelkezésére vonatkozóan, hogy az jogszerűtlen, nem érvényes, semmis, semmissé nyilvánítható, nem lehet végrehajtani vagy észszerűtlen,  akkor az a rendelklezés a jogszerűtlenségével, semmisségével, alaptalanságával, végrehajthatatlanságával és észszerűtlenségével  összhangban a Szerződésből törlésre kerül, a többi rendelkezés és a törölt rendelkezés érvényes részei pedig hatályban maradnak.

12.10. Ha a Társaság lemond a szerződésből eredő jogairól, vagy nem használja azokat (kifejezetten vagy hallgatólagosan), az a jövőben nem korlátozza azt a jogok gyakorlásában.

12.11. A jelen általános szerződési feltételek 2017. 10. 16-án léptek hatályba és érvényben maradnak a Társaság általi visszavonásig. A Társaság fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek időnkénti módosítására. A Társaság ebben az esetben a módosításokról a Megrendelőt időben értesíteni fogja, hogy az megismerkedhessen az új feltételekkel.

12.12. A jelen szerződési feltételek tekintetében a magyar jog az irányadó. A jelen általános szerződési feltételekkel vagy a Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita esetén a magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.  

21. 01. 2020.